Funkcjonowanie salonu – regulamin:
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług gabinetu kosmetycznego Marynarzowa SPA, z siedzibą pod adresem Chałupy 161, gmina Świeszyno (zwany dalej „Salonem”).
 2. Firma nie świadczy usługi dojazdu do Klientki.
 3. Klientka decydując się na skorzystanie z usług Marynarzowa SPA akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 4. Klientką Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13.r.ż. posiadająca zgodę swojego opiekuna prawnego.

 

UMAWIANIE WIZYT

 

 1. Umawianie wizyt następuje drogą telefoniczną lub przez messenger firmowy.
 2. Salon zastrzega sobie pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług, zwłaszcza w przypadku Klientek, które 2 razy nie stawiły się wcześniej na wizycie w umówionym terminie oraz Klientek, które korzystają z usług salonu po raz pierwszy.
 3. O zadatku i jego kwocie Klientka zostanie poinformowana przed umówieniem wizyty.
 4. Klientka, która wpłaciła zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej niż 48 godzin przed jej terminem i odzyskać wpłaconą kwotę zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 48 godzin przed jej terminem, skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon.
 5. Salon zastrzega sobie prawo odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania usługi

w przypadku Klientek, które co najmniej 3 razy nie stawiły się na wizytę w umówionym terminie.

 1. Usługi świadczone są po uprzednim umówieniu wybranego zabiegu, na który rezerwowany jest określony czas.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na umówioną wizytę.
  Spóźnienie przekraczające 15 min, bez wcześniejszego poinformowania telefonicznego, nie gwarantuje wykonanie pełnej usługi, a także w pewnych przypadkach może oznaczać odmowę wykonania usługi.
 3. W dni wolne od pracy, niedziele i święta istnieje możliwość skorzystania
  z usług - za zgodą osoby wykonującej usługę i za dopłatą równą 100 % wartości zabiegu.

 

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientek jest Salon.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientki w celu realizacji umów (wykonania usługi).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający
  z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Przed rozpoczęciem zabiegu Panie wypełniają ankietę z informacją o przeciwwskazaniach do zabiegu – podpisanie dokumentu jest jednoznaczne o braku przeciwskazań do wybranego zabiegu.
 6. W trakcie rejestracji w Salonie proszę o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Salonu.
  W przypadku niepodania danych, nie będą mogły Panie skorzystać z usługi.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu
  do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

STANDARDY HIGIENICZNE

 

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni.
 2. Stanowiska przeznaczone dla Klientek są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Podczas zabiegu mogą Panie usłyszeć szum - to wentylacja mechaniczna, która cały czas będzie wymieniała powietrze, dodatkowo w miarę możliwości będą pootwierane okna oraz ewentualnie drzwi, aby zapewnić cały czas wymianę powietrza.

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Klientka ma możliwość płatności za usługi w salonie gotówką, kartą, blikiem oraz bonem podarunkowym.
 2. Zadatek należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Cennik usług dostępny jest w salonie oraz na stronie internetowej www.marynarzowa.pl .
 4. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 6. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

BONY PODARUNKOWE

 

 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów podarunkowych.
 2. Bony są bonami imiennymi kwotowymi, które mogą służyć jako środek płatniczy w salonie.
 3. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne usługi.
 5. Jeśli Klientka chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie,
  różnicę w cenie może dopłacić gotówką, blikiem lub kartą.
 6. Bony imiennie mogą zostać przekazane innej osobie.
 7. Jeżeli Klientka posiadająca voucher (kartę podarunkową) nie pojawi na umówionej wizycie - nie informując o swojej nieobecności – voucher traktowany jest jako zrealizowany.
 8. Zakup usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania z usług oferowanych przez salon Marynarzowa SPA, poddaje się zabiegom
  z własnej woli oraz, że zapoznała się z cennikiem i z regulaminem, akceptując jego warunki.

 

REKLAMACJE
 

 1. Klientce przysługuje prawo do reklamacji usługi.

Reklamacje rozpatrywane są do 3 dni od daty wykonania usługi.

 1. Reklamacje należy złożyć osobiści w salonie.
 2. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 3. Klientka ma prawo żądać zwrotu kosztów usługi.
 4. W przypadku odpowiedzi odmownej, Klientka ma prawo odwołać się od tej decyzji
  w ciągu 14 dnia kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania salon ma 14 dni kalendarzowych.
 5. Klientka nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną usługę.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwskazań do wykonania zabiegu.
 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

 

POSTANOWIENIA POZOSTŁE
 

 1. Na terenie świadczenia usług zakazane jest:
  - palenie wyrobów tytoniowych i papierów elektronicznych,
  - zażywanie środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania na teren salonu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie salonu Marynarzowa SPA
  Marta Walkowiak – Korytkowska – nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klientka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług oraz świadectw potwierdzających umiejętności pracownika salonu.
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w regulaminie, salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego
  ich rozwiązania.
 3. Regulamin obowiązuje od 19 lutego 2024 r.